kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i nauka w muzeum

II KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU MUZEUM - FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
9 - 11 września 2013 r.
logo konferencji

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.konferencjamob.pl.

Data publikacji strony internetowej: 05.08.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.02.2019

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń takich jak m.in.: braki w podpisach alternatywnych do grafik, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Zmiany są dodawane sukcesywnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dział Edukacji i Promocji
E-mail: promocja@muzeum.bydgoszcz.pl
Telefon: 52 58 59 966

Każdy ma prawo:
Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
Dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Adres: ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
E-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl
Telefon: (+48) 52 58 59 966

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Nie wymaga dostosowania pod względem architektonicznym dla osób z niepełnosprawnościami. Strona poświęcona projektowi zewnętrznemu - nie dotyczy budynków muzealnych.